ביטול חוזה

ביטול חוזה משפטי – חוזים צריך לקיים! 

משרדו של עורך דין ניר אביבי מתמחה בדיני חוזים ובביטול חוזים, בין אם מדובר במי שנפגע מביטול החוזה ו/או במי שהפר חוזה מסיבות שונות.

ביטול חוזה הינה זכות הקיימת לנפגע מהפרת חוזה לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

הזכות לביטול חוזה מנויה בסעיף 7 לחוק בזו הלשון:   
״ 7.    (א)  הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

          (ב)  היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול הסכם בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.

          (ג)   ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.״

מהאמור לעיל אנו מבינים כי ישנן שתי עילות לדרוש ביטול חוזה משפטי:
האחת, עקב הפרה יסודית את ההסכם. הפרה יסודית הינה הפרה שנפגע מהפרת חוזה, לא היה מתקשר עם המפר בחוזה זה אילו ידע כי המפר יפר את ההסכם בהפרה זו. או, הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתהיה יסודית.

השניה, עקב הפרה שאינה יסודית, אבל אז על הצד הנפגע לתת הודעה לצד המפר בהפרה לא יסודית את ההסכם לתקן את ההפרה ותוך זמן סביר.

כלומר, יש לעשות הבחנה בין הפרה יסודית להפרה לא יסודית את ההסכם. בהפרה יסודית – ניתן לדרוש את ביטול ההסכם מבלי לתת לצד השני אפשרות לתקן את ההפרה. ובהפרה לא יסודית – חלה על הנפגע חובה לתת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה ואינו יכול להודיע על ביטול ההסכם עקב הפרה.

ביטול הסכמים והודעה על ביטול חוזה

על פי סעיף 8 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.:

״ 8.    ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה – תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.״

כלומר, במקרה של הפרה יסודית את החוזה, ההודעה על ביטול החוזה צריכה להתבצע תוך זמן סביר ממועד שנודע לו על ההפרה. ואילו במקרה של הפרה לא יסודית את ההסכם, על הנפגע לתת ארכה למפר על מנת שיוכל לקיים את ההסכם, ואם לא קיימו תוך הזמן שנקבע, תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.

ביטול הסכם

השבה לאחר ביטול הסכם

לאחר ההודעה על ביטול ההסכם על המפר להשיב לנפגע את מה שקיבל על פי החוזה או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל. אז יש לשים לב שגם על הנפגע חלה החובה להשיב למפר את מה שקיבל לפי ההסכם שבוטל. ובלשון החוק בסעיף 9:

״ 9.    (א)  משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.

          (ב)  בוטל החוזה בחלקו, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על מה שהצדדים קיבלו על פי אותו חלק.״

פיצויים עקב ביטול חוזה משפטי

נפגע עקב הפרת חוזה, רשאי לדרוש פיצויים במסגרת ביטול הסכמים על הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה על ידי המפר.

ראו סעיף 10 לחוק : ״ 10.  הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.״

אך גם כאן, יש לשים לב שחלה חובה על הנפגע לפעול להקטנת הנזק באם יכול היה לעשות כך. 

וכלשון החוק בסעיף 14 לחוק: ״ 14.  (א)  אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.״

משרד עו״ד ניר אביבי מטפל בתביעות לביטול הסכם כמו כן בתביעות להפרת חוזים, תביעות אכיפת חוזה, ביטול ופיצויים בגין הפרות חוזים.

לפרטים נוספים על ביטול הסכמים ולקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד ניר אביבי צרו קשר!

אולי יעניין אותך גם: