ירושת משק חקלאי

הורשת משק חקלאי הינו נושא סבוך החלים עליו כללים ודינים השונים מהורשה של נכס נדל"ן רגיל.

בכדי לבחון אילו כללים חלים על המשק, כיצד ניתן להוריש אותו ולמי, יש לבחון את זכויות הבעלות שחלות עליו.

ירושת משק חקלאי

משק חקלאי

משק חקלאי הוא לרוב שטח קרקע המצוי בבעלות רשות מקרקעי ישראל אשר מוחזק על ידי אדם בזכות משפטית הנקראת "בר רשות".

בר הרשות שוכר למעשה את המשק מרשות מקרקעי ישראל בשכירות הנקראת "חכירה לדורות". חכירה לדורות הינה זכות לשכור את הקרקע לתקופה ארוכה (מעל 25 שנה) אך אין היא מקנה את זכות הבעלות בקרקע.

הסכם משבצת

הסכם משבצת הינו חוזה חכירה שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל לבין אגודה שיתופית. לעיתים ההסכם הינו הסכם משולש (וכולל גם את הסוכנות היהודית) ולעיתים ההסכם הוא דו צדדי.

הסכם המשבצת קובע כי בפטירתו של בעל הזכויות במשק, עוברות זכויותיו לבן הזוג הנמצא בחיים וככל ואין בן זוג, יעברו זכויותיו לבן ממשיך. במקרה שבו אין בן ממשיך, יעבור המשק בהורשה בהתאם לס' 114 חוק הירושה.

הורשת משק חקלאי בהתאם לחוק הירושה

ס' 114 לחוק הירושה קובע כי משק חקלאי שהינו יחידה אשר חלוקתה תפגע בכושר קיומו של המשק וביכולתו לפרנס את המשפחה החקלאית, יימסר בהכרח ליורש המוכן ומסוגל לקיימו.

למעשה, החוק מקנה עדיפות להורשת המשק לידי אדם אשר מסוגל להמשיך ולקיים את המשק, כאשר אותו יורש למעשה יפצה את יתר היורשים בגין ההורשה.

כך למשל במצב שבו ישנם ארבעה בנים ממשיכים למשק ומוסכם ביניהם על זהות הבן הממשיך אשר יירש את המשק, אזי שאותו יורש יפצה את אחיו אשר ויתרו על זכות הירושה במשק, בגובה ¾ משווי המשק שירש.

בנוסף, קובע החוק כי במצב שבו ישנם שני יורשים או יותר אשר מוכנים ומסוגלים לקיים את המשק, ואחד מן היורשים הינו בן הזוג של המוריש, הרי שהורשת המשק לבן הזוג עדיפה.

כך למשל, במצב שבו בעל הזכויות במשק נפטר וישנו בן זוג וילד אשר שניהם מסוגלים לקיים את המשק, ישנה עדיפות בהעברת הזכויות במשק לידי בן הזוג מאשר לילד. 

נשאלת השאלה, מה קורה במצב שבו בעל הזכויות במשק נפטר והיורשים אינם מסכימים על זהות הבן הממשיך, אשר יירש את המשק ויקיימו? החוק קובע כי במקרה שבו היורשים אינם מסכימים על זהות הבן ההמשיך, בדבר שוויו של המשק, בדבר הנכסים הנכללים במסגרתו, בדבר אופן הפיצוי, זמני הסילוק והבטוחות, יעבור הנושא לבית המשפט אשר יכריע על פי נסיבות המקרה.

הורשת משק חקלאי בצוואה

בעל הזכויות במשק החקלאי רשאי בעודו בחיים לערוך צוואה ובה לקבוע כראות עיניו את זהות היורש הממשיך ואף יכול לקבוע האם אותו יורש יפצה את יתר היורשים בגין הירושה ומהו גובה הפיצוי.

הוראות הצוואה הן אלו שיקבעו מה יעלה בגורל המשק בעת הפטירה, כאשר ככל ומי מהיורשים יחלוק על כך יהיה עליו להגיש התנגדות לצוואה אשר תעבור להכרעת בית המשפט.

לעו"ד ניר אביבי ניסיון רב בירושת משק חקלאי, בהסכמים בין יורשים, בסכסוכים הנוגעים להורשה והנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי.

Facebook
WhatsApp
Email
Print