פיצויים בשל הפרת חוזה

נפגע עקב הפרת חוזה, רשאי לדרוש פיצויים על הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה על ידי המפר.

ראו סעיף 10 לחוק: ״ 10.  הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.״

אך גם כאן, יש לשים לב שחלה חובה על הנפגע לפעול להקטנת הנזק באם יכול היה לעשות כך. 

וכלשון החוק בסעיף 14 לחוק: ״ 14.  (א)  אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.״

משרד עורכי דין ניר אביבי מטפל בתביעות לביטול חוזה כמו כן בתביעות להפרת חוזים, תביעות אכיפה, ביטול ופיצויים בגין הפרות חוזים.

לפרטים נוספים צרו קשר!