הפרות חוזה

הפרת חוזה

על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, הפרת חוזה הינה מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה. ולפי סעיף 2 לחוק:

״ 2.    הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, והכל לפי הוראות חוק זה.״

כלומר, כל מעשה שנעשה מחוץ לחוזה או שלא תאם את המסוכם בחוזה, הינו בגדר- הפרת חוזה וכן במידה ואכן הופר חוזה, זכאי הנפגע לאכיפת החוזה או לביטול החוזה – לפי בחירתו כאשר המצב מאפשר זאת.

בנוסף לאכיפת החוזה ולביטול החוזה, רשאי לדרוש הנפגע גם פיצויים.

אכיפת חוזה

אכיפת חוזה הינו הסעד העיקרי במקרה של הפרת חוזה ע״י מי מהצדדים.

סעד האכיפה הינו מצב שבו אחד הצדדים מפר את החוזה, והצד השני מעוניין לכפות על הצד המפר את קיומו של החוזה.

למרות שסעד האכיפה הינו סעד מתבקש מתוצאה של הפרת חוזה, ישנם מקרים בהם לא ניתן לאכוף את החוזה ו/או שביטול חוזה הוא הסעד העדיף. לכן חשוב לבחון מהוה הסעד הנדרש ולבחון כל מקרה לגופו באם מתבקש סעד של אכיפת חוזה או סעד של ביטול חוזה.

ביטול חוזה

ישנן שתי עילות לדרוש ביטול חוזה:
האחת, עקב הפרה יסודית את ההסכם. הפרה יסודית הינה הפרה שנפגע מהפרת חוזה, לא היה מתקשר עם המפר בחוזה זה אילו ידע כי המפר יפר את ההסכם בהפרה זו. או, הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתהיה יסודית.

השניה, עקב הפרה שאינה יסודית, אבל אז על הצד הנפגע לתת הודעה לצד המפר בהפרה לא יסודית את ההסכם לתקן את ההפרה ותוך זמן סביר.

כלומר, יש לעשות הבחנה בין הפרה יסודית להפרה לא יסודית את ההסכם. בהפרה יסודית – ניתן לדרוש את ביטול ההסכם מבלי לתת לצד השני אפשרות לתקן את ההפרה. ובהפרה לא יסודית – חלה על הנפגע חובה לתת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה ואינו יכול להודיע על ביטול ההסכם עקב הפרה.

פיצויים

נפגע עקב הפרת חוזה, רשאי לדרוש פיצויים על הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה על ידי המפר.

ראו סעיף 10 לחוק : ״ 10.  הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.״

אך גם כאן, יש לשים לב שחלה חובה על הנפגע לפעול להקטנת הנזק באם יכול היה לעשות כך. 

וכלשון החוק בסעיף 14 לחוק: ״ 14.  (א)  אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.״

משרדנו מטפל בתביעות לביטול חוזה כמו כן בתביעות להפרת חוזים, תביעות אכיפה, ביטול ופיצויים בגין הפרות חוזים.

לפרטים נוספים והתייעצות עם עו״ד חוזים, צרו קשר!