פיצויים בגין הפרת חוזה

עורך דין ניר אביבי – מתמחה בתביעות פיצויים בגין הפרת חוזה

משרדנו מתמחה בהפרת חוזה ובתביעות לפיצויים בגין הפרת חוזה. לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי צרו קשר עם עורך דין ניר אביבי וצוות המשרד.

כאשר נחתם חוזה בין צדדים לחוזה מן הסתם ישנה ציפיה והסתמכות שכל צד לחוזה יעמוד בהתחייבותיו ויקיים את החוזה על כלל סעיפיו.

ולמרות זאת, המציאות מראה שבחיי היום יום חוזים מופרים פעמים רבות ובמקרים מסויימים מזכים  את הנפגע גם בפיצויים בגין הפרת חוזה מצד המפר.

מתי זכאים לפיצויים בגין הפרת חוזה?

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 מפרט מהם הסעדים הניתנים לנפגע בשל הפרת חוזה ומתי ניתן לדרוש פיצויים בגין הפרת חוזה.

לכן, לפני שאנו מדברים על פיצויים בגין הפרת חוזה, חשוב להבין קודם כל מהם הסעדים הניתנים למי שנפגע מהפרת חוזה. חשוב לציין שהנפגע רשאי לבחור ברוב המקרים את הסעד שהוא מעוניין לקיים בגין הפרת החוזה (כאשר הדבר אפשרי ובהגבלות המצויינות בחוק). הסעדים הינם סעד האכיפה, וסעד הביטול.

סעד האכיפה בגין הפרת חוזה

סעד האכיפה בגין הפרת חוזה מוזכר בסימן א' לחוק וסעיף 3 מפרט מהם התנאים לאכיפה ומתי הדבר אפשי. הוא למעשה סעד המאפשר לנפגע מהפרת חוזה לחייב את מפר החוזה לקיים את החוזה למרות ההפרה. סעיף 3 לחוק החוזים תרופות, מציין בזו הלשון:

"הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   החוזה אינו בר-ביצוע;

(2)   אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי;

(3)   ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל;

(4)   אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין.

"

כלומר, הנפגע זכאי לדרוש את אכיפת החוזה אלא כן החוזה אינו בר-ביצוע, כלומר לא ניתן לקיים את החוזה. לדוגמא, דירה שנמכרה לצד ג', חוזה על נכס מטלטלין שכבר לא קיים ונוצל במלואו וכו'.

מצב נוסף שאינו אפשרי לאכוף את החוזה הוא מצב בו החוזה הינו עבודה אישית או שירות אישי. מדובר בעיקר במצב בו החוזה הינו חוזה עם מאפיינים "אישיים" אשר דורשים יחסי קרבה בין הצדדים וקיום החוזה דורש מצב לא נעים/לא יעיל של העסקה.

המצב השלישי הינו מצב שאכיפת החוזה דורשת את פיקוחו של בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, במקרה כזה המדינה אינה רוצה שאכיפת חוזה תהיה לה לעול ולכן במקרים של צריכת משאבים גדולים מדי מהמדינה על מנת שהחוזה יאכף הדבר לא אפשרי.

וסעיף סל, כאשר אכיפת החוזה לא צודקת בנסיבות העניין. סעיף זה בא לתת למעשה לבית המשפט שיקול דעת בבואו לבחון את אכיפת החוזה.

אם כן, אכיפת החוזה הינו סעד אחד שיכול הנפגע לבחור בו כאשר הדבר אפשרי.

סעד הביטול בגין הפרת חוזה

הסעד השני שנפגע מהפרת חוזה יכול לבחור בו הינו הסעד של ביטול החוזה. ביטול החוזה מצוין בסימן ב' לחוק החוזים תרופות ובחלק של ביטול חוזה יש צורך לשים לב קודם כל להבחנה בין הפרה יסודית של הסכם, להפרה שאינה הפרה יסודית של הסכם.
הפרה יסודית של הסכם -הפרה יסודית של הסכם הינה הפרה שאם הנפגע מהפרת החוזה היה יודע לפני חתימה החוזה, שהמפר יבצע את ההפרה שביצע, לא היה הנפגע מתקשר בחוזה זה עם המפר מלכתחילה. רוצה לומר, הפרה יסודית של הסכם הינה הפרה מהותית שלמעשה מהווה פגיעה קשה בצד שנפגע מההפרה ולמעשה מביאה למצב שהצד שהנפגע כלל לא היה מתקשר באותו חוזה אם היה יודע שההפרה תתקיים. אפשרות נוספת להפרה יסודית של הסכם, הינה הפרה שבחוזה מוגדרת כהפרה יסודית.

הפרה לא יסודית של חוזה יכולה להיות כל הפרה שאינה יסודית בחוזה.

כעת שהבנו את ההבדל בין הפרה יסודית להפרה לא יסודית בחוזה, ניתן לעשות את ההבחנה באופן ביטול חוזה.

ביטול חוזה במקרה של הפרה יסודית- במקרה של הפרה יסודית של חוזה, הנפגע רשאי להודיע למפר החוזה על ביטול החוזה בהודעה חד צדדית. במקרה של הפרה יסודית והודעה על ביטול חוזה, מרגע קבלת ההודעה על ביטול החוזה על ידי המפר, החוזה יראה מבוטל. על פי החוק, חשוב מאוד שההודעה על ביטול חוזה במקרה של הפרה יסודית למפר, תהיה תוך זמן סביר ובהתאם לנסיבות על מנת שהנפגע יוכל לשמור על זכויותיו ולא יועלו נגדו טענות של שיהוי ו/או חוסר תום לב במעשה ביטול החוזה. כמובן שאם וכאשר המקרה יגיע לפתחו של בית המשפט, ידרש הצד אשר ביטל את ההסכם במעמד צד אחד, לפרט את ההפרה היסודית שהביאה לביטול ההסכם על ידיו ולפרט את הפגיעה שהצדיקה את ביטול החוזה על ידיו.

ביטול חוזה במקרה של הפרה לא יסודית – במקרה של הפרה לא יסודית של חוזה, החוק לא מאפשר לבצע הודעת ביטול במעמד צד אחד. על הצד הנפגע מההפרה להודיע למפר כי הוא מבצע הפרה של החוזה ולתת לו הזדמנות וזמן סביר לתקן את ההפרה. רק כאשר הצד המפר את החוזה לא תיקן את ההפרה ועבר זמן סביר ממועד ההפרה וההודעה על ההפרה. רק אז ניתנת לנפגע הזכות להודיע על ביטול החוזה לצד המפר עקב הפרת חוזה שלא תוקנה.

השבה לאחר ביטול חוזה

לאחר שהנפגע בחר לבטל את החוזה, המפר חייב להשיב לנפגע את מה שקיבל מהחוזה או להשיב לנפגע את שוויו של מה שקיבל המפר. וגם הנפגע נדרש להשיב למפר את מה שקיבל מהחוזה או להשיב למפר את שוויו של מה שקיבל הנפגע. כלומר, לאחר ביטול החוזה, שני הצדדים נדרשים להשיב זה לזה את מה שקיבלו עקב החוזה. חשוב לציין בעניין ההשבה, שהנפגע רשאי לקזז מסכום ההשבה את הנזקים ו/או ההוצעות שנגרמו לו עקב ההפרה.

פיצויים בגין הפרת חוזה

עניין הפיצויים בגין הפרת חוזה, מצוין בחלק ג' לחוק החוזים תרופות. סעיף 10 מציין בזו הלשון:

"10.  הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

"

כלומר, מי שנפגע מהפרת חוזה רשאי לדרוש פיצויים בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הצד הנפגע.

בהמשך החוק בסעיף 11, מדובר על פיצויים ללא הוכחת נזק:

"פיצויים ללא הוכחת נזק

  1. (א)  הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה.

          (ב)  הופר חיוב לשלם סכום כסף, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה ועד יום התשלום, בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, אם לא קבע בית המשפט שיעור אחר.

"

כלומר סעיף 11(א) מתייחס למצב שבו הופר חיוב בעניין נכס ו/או שירות ובוטל ה חוזה, הנפגע זכאי ללא הוכחת נזק לפיצויים של ההפרש שבין התמורה או השירות לבין שווים ביום ביטול החוזה. משמע הנפגע לא נדרש להוכיח שנגרם לו נזק, אלא רק נדרש להראות את ההפרש בין מה שמצוין בחוזה לבין שווים ביום הפרה.

סעיף 11(ב) מתייחס למצב שמדובר בסכום כסף, הגם בו הנפגע זכאי ללא הוכחת נזק לפיצויים סכום הריבית על תשלום שלא שולם והינו בפיגור, מיום ההפרה ועד ליום התשלום, לפי חוק פסיקת ריבית.

כלומר, על הסכום שלא שולם לנפגע על ידי המפר, יתווסף תשלום ריבית כחוק באופן אוטומטי (אלא אם כן ציין בית המשפט אחרת).

חשוב לציין שעל פי סעיף 12, הזכות לפיצויים איננה נפגעת כאשר הנפגע מהפרת החוזה דורש את המגיע לו על פי סעיף 11. וכך בלשון החוק:

"12.  האמור בסעיף 11 אינו גורע מזכותו של הנפגע לפיצויים בעד נזק שהוכיח לפי סעיף 10; אולם אם היתה התמורה שכנגד החיוב שהופר בלתי סבירה, או שלא היתה תמורה כלל, רשאי בית המשפט להפחית את הפיצויים עד כדי האמור בסעיף 11."

נושא חשוב שלקוחות רבים שפונים אלינו אינם מודעים אליו, הינו עניין הקטנת הנזק שחלה גם על הנפגע מהפרת חוזה. במה דברים אמורים: סעיף 14 לחוק מציין במפורש שגם נפגע מהפרת חוזה חייב לעשות כל שביכולתו לצורך הקטנת הנזק, גם אם המפר הפר את ההסכם בהפרה יסודית. כלומר, מצופה מהנפגע גם להתנהגות בתום לב ולא "לשבת על הגדר" ולחכות שסכום הנזק יגדל בכדי שיוכל לתבוע אותו בבוא היום מהמפר ובבית משפט. ולמרות זאת, הנפגע רשאי לדרוש מהמפר תשלום בגין הוצאות שהיו לו למניעת הנזק.

הקטנת הנזק בחוק החוזים מצויינת בסעיף 14 בזו הלשון:

"הקטנת נזק

  1. (א)  אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.

          (ב)  הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין.

"

מה קורה כאשר בחוזה ישנו סעיף של "פיצוי מוסכם"?

סעיף 15 לחוק החוזים תרופות, מתייחס למצב שבו בחוזה החליטו הצדדים שהפרה יסודית של ההסכם תזכה את הצד הנפגע בפיצוי מוסכם שהסכימו עליו הצדדים מבעוד מועד.

סעיף 15 מנוסח בזו הלשון:

"פיצויים מוסכמים

  1. (א)  הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן – פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה.

          (ב)  הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים לפי סעיפים 10 עד 14 או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.

          (ג)   לענין סימן זה, סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו מראש על חילוטם לטובת הנפגע, דינם כדין פיצויים מוסכמים.

"

סעיף 15(א) מציין למעשה שבמידה וחתמו הצדדים על שיעור פיצויים מוסכם מראש, הפיצויים יהיו כפי המופיע בהסכם, וזאת ללא הוכחת נזק. כלומר, די שהצד הנפגע יוכיח שהיתה הפרה יסודית של ההסכם – והוא יהיה זכאי לפיצוי המוסכם ואינו נדרש להוכיח שנגרם לו נזק כתוצאה מההפרה. ובכל זאת, בית המשפט מוסמך להפחית את גובה הפיצויים אם קבע שהם נקבע ללא יחס סביר לנזק. לדוגמא, במידה וצדדים חתמו על חוזה למכירת מכונית, והפיצוי המוסכם במקרה של הפרה יסודית, עולה פי כמה וכמה על מחיר הרכב, יתכן ובית המשפט ידרש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם בשל חוסר סבירות לסוג העסקה.

סעיף 15(ב) מתייחס למצב שבו קיים סעיף של פיצוי מוסכם בחוזה, אך הצד הנפגע מעדיף ומעוניין לתבוע פיצויים שלא לפי הפיצוי המוסכם בחוזה. במקרה כזה החוק מאפשר לנפגע לבחור בין הפיצוי המוסכם בחוזה, ובין הזכות לתבוע פיצויים לפי הסעיפים לעיל שפירטנו בפירוט. חשוב להדגיש שלא ניתן בכל מקרה לתבוע פיצויים גם לפי מרכיבי הפיצויים וגם לפי הפיצוי המוסכם בחוזה. ולכן סעיף זה מופיע המילה – "במקום". כלומר, הנפגע יכול לבחור איזה פיצויים הוא דורש מהמפר אך לא יכול ליהנות משניהם ומכפל פיצויים בגין ההפרה.

וסעיף 15(ג) הינו סעיף מעניין, אשר מציין כי במידה והמפר שילם לנפגע סכומים לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו על כך, יראו בתשלום זה תשלום על חשבון הפיצויים המוסכמים.

מדוע חשוב להתייעץ בעורך דין במקרה של פיצויים בגין הפרת חוזה

כפי שפירטנו במאמר זה, על מנת לתבוע פיצויים בגין הפרת חוזה, על הנפגע לעמוד במספר קריטריונים ולהוכיח כי אכן התקיימה הפרה יסודית של ההסכם על ידי המפר. כמו כן הנפגע צריך להראות כי הודיע למפר על ההפרה תוך זמן סביר ובמקרה של הפרה לא יסודית את ההסכם, גם נתן למפר הזדמנות כנה ואמיתית לתקן את ההפרה. בנוסף לכך על ההודעה ששולח הנפגע למפר על ביטול ההסכם לעמוד בדרישות החוק והפסיקה הענפה בתחום, שכן הודעת ביטול לא תקינה יכולה לשמש ראיה כנגד הנפגע מההפרה ולבסוף יצא שכרו בהפסדו. דבר נוסף וחשוב לא פחות הינה החובה להקטנת הנזק החלה על הנפגע מהפרת חוזה, שמהווה מרכיב חשוב בעת בית המשפט ידרש לתת את דעתו לעניין הפיצויים בגין הפרת החוזה שינתנה (או לא ינתנו לנפגע).

לכן, הליך של ביטול חוזה עקב הפרה יסודית ותביעה לפיצויים בגין הפרת חוזה הינו הליך מורכב הדורש הבנה משפטית מעמיקה ונסיון רב בתחום על ידי עורך דין המתמחה בדיני חוזים ובפרט בהפרת חוזה ובתביעות לפיצויים בגין הפרת חוזה.

למשרדנו נסיון רב בתחום הפרות חוזה ותביעות לפיצויים בגין הפרת חוזה. כמו כן מתמחה משרדנו בדיני חוזים ובתחום המשפט המסחרי והאזרחי.

לכן, במידה ואתם עומדים מול סוגיה משפטית ומתלבטים באם לדרוש ביטול חוזה עקב הפרה יסודית ו/או הפרה לא יסודית של ההסכם. סביר להניח שמגיעים לכם גם פיצויים בגין הפרת החוזה על ידי הצד המפר את החוזה.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בתחום, צרו קשר!

Facebook
WhatsApp
Email
Print