הפרת הסכם

הפרת הסכם הינה הפרה לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ומבטאת מצב בו אחד הצדדים להסכם הפר את ההסכם בהפרה יסודית ו/או בהפרה שאינה יסודית.

נעשה קצת סדר בדברים:

הפרת הסכם בהפרה יסודית

הפרה יסודית של ההסכם הינה הפרה שלו צד היה יודע טרם התקשר בהסכם עם הצד השני, שהצד השני יפר את ההסכם כפי שהפר, לא היה מתקשר בהסכם זה מלכתחילה.

בנוסף הפרה יסודית יכולה להיות גם הפרה שבהסכם הוחלט שהפרה של סעיף מסויים יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

חשוב לציין שהפרה יסודית של ההסכם מהווה למעשה עילת ביטול של ההסכם על ידי הצד הנפגע באופן אוטומטי כמעט וללא צורך במתן אפשרות לצד השני לתקן את ההפרה.

הפרת הסכם שאיננה יסודית

לעומת זאת, כאשר צד להסכם ביצע הפרת הסכם בהפרה שאו שלא הוגדר כי היא יסודית בהסכם, או שאינה מהווה הפרה לפי ההגדרות של הפרה יסודית בחוק החוזים תרופות, הצד שנפגע מההפרה אינו מורשה לבטל את ההסכם באופן חד צדדי במידה והצד השני ביצע הפרה שאינה יסודית. במקרה כזה הצג הנפגע, ברגע שגילה את ההפרה, צריך להודיע לצד המפר כי עליו לתקן את ההפרה תוך זמן סביר ולתת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה. 

להלן לשון החוק כפי שכתוב בחוק החוזים (צרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1979:

"הזכות לביטול

7.    (א)  הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

          (ב)  היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול."

 

ולעניין הגדרת הפרה יסודית בחוק:

הגדרה

"6.    לענין סימן זה, "הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה."

אם כן זכות הביטול קמה לנפגע כאשר מדובר בהפרה יסודית, אך מתי ניתנת לנפגע לממש את זכותו לסעד האכיפה בגין הפרת הסכם?

אכיפת הסכם

בחוק מצוין כי הנפגע מהפרת הסכם זכאי לדרוש את אכיפת ההסכם כאשר התנאים הבאים לא מתקיימים:

"הזכות לאכיפה

3.    הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   החוזה אינו בר-ביצוע;

(2)   אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי;

(3)   ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל;

(4)   אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין."

בנוסף לכך, חשוב לציין שכאשר נפגע צד להסכם מהפרה של ההסכם, הוא רשאי לבחור בין מימוש סעד הביטול לסעד האכיפה של ההסכם. כמובן בהתאם לנסיבות ובהתאם למה שניתן לבצע בשלב הנתון של הפרת ההסכם על ידי הצד השני.

דגשים בהפרת הסכם

חשוב לציין כמה דגשים נוספים כאשר מדברים על הפרת הסכם:

הזכות להשבה

הזכות להשבה מוגדרת בסעיף 9 לחוק כך:

"השבה לאחר ביטול

9.    (א)  משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.

          (ב)  בוטל החוזה בחלקו, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על מה שהצדדים קיבלו על פי אותו חלק."

סעיף זה מתייחס לעובדה שכאשר בוטל חוזה, מי שהפר חייב להשיב לנפגע את מה שקיבל על פי החוזה, אך גם הנפגע מההפרה חייב להשיב למפר את מה שקיבל לפי החוזה, בדרך כלל בקיזוז ההוצאות שהיו לו מההתקשרות בהסכם עם הצד המפר. 

פיצויים בשל הפרת הסכם

הנפגע מהפרת הסכם זכאי לפיצויים בגין ההפרה והנזקים שנגרמו לו בגין ההפרה. במקרים מסויימים בהם מוגדר בהסכם כי הנפגע מהפרה זכאי לפיצויים ללא הוכחת נזק, רשאי הנפגע לתבוע את הפיצויים ללא הוכחת נזק אך חשוב לציין כי הנפגע לא יכול ליהנות פעמיים מהפיצויים – פעם אחת מפיצויים ללא הוכחת נזק ופעם אחת מתביעה לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו.

חובת תום הלב והקטנת הנזק

דבר נוסף שחשוב לציין הוא שגם על הנפגע מההפרת ההסכם, חלה חובת תום הלב והחובה להקטנת הנזק. כלומר הנפגע מההפרה לא יכול לנצל את העובדה שהמפר הפר את ההסכם ועקב כך להתעשר שלא כדין. גם הנפגע חייב לפעול בצורה אקטיבית על מנת להקטין את הנזק שעלול להגרם לו בשל ההפרה ולפעול בתום לב לאורך כל התקופה.

אלו הנושאים העיקריים כאשר אנו מדברים על הפרת הסכם. כמובן שנושא דיני החוזים והפרת הסכם, ביטול הסכם ואכיפת הסכם הינם תחומים מורכבים שיש לבחון בכל מקרה את מצב הדברים הספציפי ולתת מענה מפורט בהתאם.

משרדנו מטפל במקרים של הפרת הסכם וכן בתביעות לביטול הסכם, אכיפת הסכם ותביעות לפיצויים בגין הפרת הסכם.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי צרו קשר!

 

Facebook
WhatsApp
Email
Print